معرفی شهرداران قبلی

null

مهندس فرید شریعت زاده

شهردار شهر سین در سال های 1391-1393

null

مهندس ابوالفضل توکلی

شهردار شهر سین در سال های 1396-1393

null

مهندس محمد طرمه فروشان طهرانی

شهردار شهر سین در سال های 1396-تاکنون

مشخصات شهرداران سین از ابتدا تاکنون
نام و نام خانوادگی شهردار مدرک تحصیلی آغاز به کار پایان کار
مهندس محمد طرمه فروشان طهرانی کارشناس ارشد عمران 1396
مهندس ابوالفضل توکلی کارشناس ارشد علوم سیاسی 1393 1396
مهندس فرید شریعت زاده فوق لیسانس برنامه ریزی شهری 1391 1393
فهرست