راهنمای پرداخت عوارض خودرو و موتورسیکلت

راهنمای پرداخت عوارض خودرو و موتورسیکلت
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد درآمد

مدارک مورد نیاز

فیش پرداختی سالهای قبل

کارت خودرو / موتورسیکلت

فرآیند ارائه خدمت
  • محاسبه عوارض و صدور فیش توسط رایانه واحد درآمد
  • مراجعه به بانک جهت پرداخت عوارض
  • جهت پرداخت عوارض خودرو آخرین فیش پرداختی سال قبل الزامی میباشد .
  • مراجعه به واحد درآمد جهت تهیه برچسب و ثبت عوارض در رایانه
توضیحات تکمیلی

مهلت پرداخت عوارض خودرو تا پایان هر سال بوده و جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو دو و نیم درصد به ازای هر ماه تاخیر میباشد که غیر قابل بخشودگی است، بنابراین به شهروندان محترم توصیه میشود بمنظور پیشگیری از شمول چریمه، در پرداخت بموقع عوارض اهتمام لازم را بعمل آورند.

سوالات متداول شما
شماره 1

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 2

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 3

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 4

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 5

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

فهرست