راهنمای پروانه کسب

مراحل صدور پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فتوکپی صفحه اول شناسنامه

فتوکپی کارت ملی

فرآیند ارائه خدمت
 • دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیر خانه  
 • تسلیم استعلام و مدارک یاد شده به واحد رایانه ای کسب و پیشه
 • محاسبه عوارض و صدور فیش  
 • مراجعه به بانک جهت پرداخت عوارض  
 • تسلیم فیش و تحویل پاسخ استعلام از واحد کسب و پیشه
 • امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیرخانه
سوالات متداول شما
شماره 1

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 2

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 3

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 4

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 5

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

مراحل تجدید پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت
 • مراجعه متقاضی به شهرداری همراه با معرفی نامه مجمع امور صنفی
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیر خانه
 • تسلیم استعلام به واحد رایانهای کسب و پیشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فیش  
 • مراجعه به بانک جهت پرداخت عوارض  
 • تسلیم فیش و تحویل پاسخ استعلام از واحد کسب و پیشه
 • امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیرخانه
سوالات متداول شما
شماره 1

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 2

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 3

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 4

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 5

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

مراحل ابطال پروانه کسب
واحد مربوطه
مدارک مورد نیاز
فرآیند ارائه خدمت
توضیحات تکمیلی
راهنمای تصویری
سوالات متداول شما
واحد مربوطه

واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت
 • ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه کسب از اتحادیه و مجامع امور صنفی
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیر خانه
 • تسلیم استعلام به واحد کسب و پیشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فیش توسط رایانه  
 • مراجعه به بانک جهت پرداخت عوارض
 • تسلیم فیش و تحویل پاسخ استعلام از واحد کسب و پیشه
 • امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیرخانه
سوالات متداول شما
شماره 1

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 2

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 3

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 4

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

شماره 5

چگونه فرم ها را آپلود کنیم

فهرست