کمیته درآمد

null
رئیس کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
شرح وظایف

برنامه ریزی و هماهنگی و کنترل امور مربوط به درآمد های عمومی شهر
نظارت و وصول عوارض ساختمانی در سطح شهر
بررسی و شناسایی منابع جدید درآمد زا در سطح شهر
بستر سازی رمینه های ایجاد مشاغل و درآمد زایی در سطح شهر

فهرست