واحد عمرانی

null
آقای اصغر مطلبی
مسئول امور عمرانی و کمیسیون معاملات

معرفی و شرح وظایف

معرفی واحد عمرانی:

توسعه پایدار یک شهر مستلزم ایجاد تناسب توان و هماهنگی میان ساختارهای گوناگون و متنوع آن است از طرفی اهمیت و آبادانی نقش موثری که این امر ایجاد می کند و هم اکنون این واحد عالی ترین مربع تصمیم گیری و نظارت برحسن اجرای پروژه های شهری است و فعالیت های آن از قبیل نظارت برحفاری و صدور مجوزات لازم- نظارت برپروژه های تحت اجرای پیمانکاران و……….می باشد.

شرح وظایف واحد عمرانی:

  • تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه .
  • بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, جوی, کانیو و برنامه ریزی در رفع آنها.
  • نظارت بر حفاری ها و صدور مجوزات لازم.
  • تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت در حفاری ها، کنترل مرمت حفاری ها و انجام آزمایشات لازم.
  • همکاری با سازمان مدیریت حمل و نقل در جهت رفع مشکلات ترافیکی.
  • نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران حوزه عمرانی، کنترل نقشه های اجرایی و بررسی صورت وضعیت آنها.
  • طراحی پیاده روها، میادین و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی .
  • شرکت در جلسات کمیسیون های معاملات و تحویل.
بخشنامه ها

بخش نامه های امور مالی

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین:

فرم ها

جهت دریافت فرم کلیک کنید

گزارشات
  • گزارش عملکردی شش ماهه اول سال جاری
  • گزارش عملکردی شش ماهه ذوم سال جاری
برنامه های آتی

لیست برنامه های آتی:

فهرست