محلات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محلات

نگاهی بر سازمان فضایی شهر سین نشان میدهد که ساختار شهر منشعب از خیابان امام خمینی است که ورودی شهر سین از جنوب و از سمت اصفهان را به ورودی شمالی شهر از سمت گز متصل می نماید. این ساختار در تداوم با ساختار فرعی، استخوانبندی این شهر را تشکیل میدهد. هرچند شکل گیری خدمات جدید به صورت محوری در امتداد خیابان امام خمینی شکل گرفته اند اما مرکزیت این شهر را میتوان میدان عاشورا دانست که خود، در امتداد استخوان بندی قدیم شهر قرار دارد.
شهر سین را میتوان شامل پنج محله زره، دروازه، رباط، مزرعه خسروآباد و محله باغ نو دانست که هرکدام از این محلات مراکزی را در درون خود دارند که عمدتاً شامل تنها چند واحد تجاری خرد میباشند.

بافت قدیمی شهر سین
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست