بازدید از از روند پیشرفت وتسریع آزاد سازی اراضی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. بازدید از از روند پیشرفت وتسریع آزاد سازی اراضی

بازدید مهندس قنبری شهردار سین و مهندس مطلبی مسئول عمران شهرداری از روند پیشرفت وتسریع آزاد سازی اراضی واقع در باند دوم جاده سین دستگرد.

فهرست