آگهی مناقصه نوبت دوم واگذاری خدمات امور شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه نوبت دوم واگذاری خدمات امور شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات امور شهر

آگهی مناقصه واگذاری خدمات امور شهر

پیمانکاران محترم می توانند جهت اخذ مدارک و شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فهرست