مزایده ها

لیست مزایده ها:

آگهی مزایده پلاک های مسکونی

آگهی مزایده نوبت اول بدینوسیله شهرداری سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 459 مورخ 15/6/99 (بند های اول و دوم صورتجلسه 85) و مجوز شماره 493 مورخ 31/6/99 (بند 2 صورتجلسه 86) شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به فروش پلاکهای 151 و 152 در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین و نیزپلاکهای 4،9 و 15 در…

آگهی مزایده 3

آگهی مزایده 2

آگهی مزایده 1

انتخاب پیمانکار

فهرست