معرفی شهردار فعلی

نام و نام خانوادگی شهردار مدرک تحصیلی شهردار سوابق مدیریتی
جناب آقای محمد طرمه فروشان طهرانی کارشناس ارشد رشته عمران
فهرست