واحد دبیرخانه

null
آقای غلامرضا صفایی
متصدی دبیرخانه و مسئول دفتر شهردار

معرفی و شرح وظایف
معرفی دبیرخانه:

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .

شرح وظایف:

 • ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
 • توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه
 • تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضا شورای شهر
 • درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
واحدهای زیربط
– واحد اداری
 • واحد دبیر خانه و بایگانی
 • واحد تایپ و تکثیر
 • واحد تلفنخانه و اطلاعات
– واحد مالی
– امور کارگزینی
 • واحد اداری و پرسنل
 • واحد کارگزینی
– امور درآمد
– امور دبیرخانه
– امور قراردادها
بخشنامه ها
بخشنامه های مرتبط با امور مالی و اداری
راهنمای مراجعین
راهنمای مراجعین
فرم ها
جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
گزارشات
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
برنامه های آتی
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
فهرست