آگهی مزایده پلاک های مسکونی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده پلاک های مسکونی

آگهی مزایده نوبت اول

بدینوسیله شهرداری سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۵۹ مورخ ۱۵/۶/۹۹ (بند های اول و دوم صورتجلسه ۸۵) و مجوز شماره ۴۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۹ (بند ۲ صورتجلسه ۸۶) شورای محترم اسلامی شهر  نسبت به فروش پلاکهای ۱۵۱ و ۱۵۲ در مجموعه تفکیکی امیرالمومنین و نیزپلاکهای ۴،۹ و ۱۵ در مجموعه تفکیکی پشت خضرا کشت و نیز خرده پلاکهای سهم شهرداری با مشخصات ذیل اقدام نماید . لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده حداکتر تا روز یک شنبه مورخ ۴/۸/۹۹ به واحد مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ۵/۸/۹۹به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

ردیف شماره پلاک متراژ کل سهم شهرداری کاربری قیمت پایه به ازایهر متر مربع موقعیت
۱ ۲۴۳ ۲۰۰ ۴۱ مسکونی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی امیرالمومنین
۲ ۳۱۱ ۲۰۰ ۲۳/۱۱ مسکونی ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی امیرالمومنین
۳ ۱۴ ۳۵/۲۵۵ ۱۰/۸۰ مسکونی ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی سیدالشهدا
۴ ۳۴ ۲۴۳ ۶۰ مسکونی ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی سیدالشهدا
۵ ۱۵۱ ۰۹/۲۶۷ ۰۹/۲۶۷ مسکونی ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی امیرالمومنین
۶ ۱۵۲ ۲۲/۲۰۹ ۲۲/۲۰۹ مسکونی ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی امیرالمومنین
۷ ۴ ۷۸/۲۴۴ ۷۸/۲۴۴ مسکونی ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی پشت خضرا کشت
۸ ۹ ۶۱/۲۳۵ ۶۱/۲۳۵ مسکونی ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی پشت خضرا کشت
۹ ۱۵ ۰۵/۲۰۶ ۰۵/۲۰۶ مسکونی ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال مجموعه تفکیکی پشت خضرا کشت

تلفن تماس : ۰۳۱-۴۵۸۳۴۵۱۶-۷

آدرس پرتال شهرداری :www.sh-seen.ir

محمد طرمه فروشان طهرانی-شهردار سین

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سین

فهرست